สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน

"ดูกร...กิมพิละ"
สรุปเหตุปัจจัย
ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน
เพราะคนชั่วที่ไม่ยำเกรง กล่าวตู่
แลมุ่งร้ายแด่พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์!!• ในสมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในเวฬุวันวิหาร พระกิมพิละเข้าไปกราบทูลถามว่า 'ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้ว'

• พระพุทธองค์ตรัสว่า 'ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วหากพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ที่
๑. ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา 
๒. ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระธรรม 
๓. ไม่ความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์ 
๔. ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในสิกขาบท 
๕. ไม่มีความเครารพ ไม่มีความยำเกรงซึ่งกันและกัน 

"ดูก่อนกิมพิละ ปฏิปทานี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัย 
ให้พระสัทธรรม ไม่ดำรงอยู่ไม่นาน" 

• พระกิมพิละก็ทูลถามว่า "และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ได้นาน"

• พระพุทธองค์ก็ตอบว่า "ถ้าหากว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว หากพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ที่
๑. มีความเคารพ มีความยำเกรงในพระศาสดา
๒. มีความเคารพ มีความยำเกรงในพระธรรม
๓. มีความเคารพ มีความยำเกรงในพระสงฆ์
๔. มีความเคารพ มีความยำเกรงในสิกขาบท 
๕. มีความเคารพ มีความยำเกรงซึ่งกันและกัน 

ปฏิปทานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ได้นาน.


ด้วยเหตุนี้...เราชาวพุทธ 

จักไม่ยอมให้ใครหน้าไหน
มาทำลายล้าง พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน 
และพระสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อย่างแน่นอน!!!
#ต่อต้านคนชั่ว #ทำลายพระพุทธศาสนา 
#ชาวพุทธตัวปลอม 

สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 20:16 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.