รักแท้ต้องแสดงออก!!!

"14 กุมภา" วันแห่งความรัก

ในพระพุทธศาสนา รักแท้ต้องแสดงออก!!!วันแห่งความรักมาเยือนอีกครั้ง...
วัยหนุ่มสาวครึกครื้น ชื่นมื่น ด้วยการแสดงความรักต่อกัน
ไม่ว่าจะเป็นการมอบของขวัญ, ดอกไม้, ถ้อยคำที่ดีงาม ไพเราะจับใจ
แล้วเราชาวพุทธล่ะ? 
วันแห่งความรัก 
เราจะแสดงความรักต่อพระพุทธศาสนาของเราได้ไหม??

ถ้าไม่มีพระศาสดา ไม่มีศาสนาพุทธ ศาสนาแห่งปัญญา และเหตุผล ..
แต่ทำไมทุกวันนี้..การแสดงออกของบุคคลที่อ้างว่าตนเองกำลังปกป้องพระพุทธศาสนากลับแสดงทีท่าต่างจากวาจาความตั้งใจ!!!!

2,500 กว่าปี ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมอบพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระศาสดา ทรงค้นพบหนทางหลุดพ้นวัฏฏสงสาร
สายพิณ 3 เส้น ...ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา ...คือหนทางนั้น
แล้วสิ่งที่บุคคลที่แสดงตนว่าจะกอบกู้พระพุทธศาสนา ได้ใช้หลักการของพระพุทธองค์หรือไม่???

ไยชาวพุทธเช่นเรา??? จักนิ่งดูดาย 
ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ออกมาต่อต้าน รวมกลุ่ม ใส่ร้าย 
มุ่งร้ายทำลายพระสงฆ์ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเล่า???

ผู้มีปัญญาโปรดพิจารณา "โอวาทปาฏิโมกข์" ในวันมาฆบูชา
วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา ที่เหล่าพุทธสาวก ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หลังจากออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมิได้นัดหมาย ทั้งๆ ที่ยุคนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์ ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเฟสบุ๊คหรือไลน์ ...แต่พุทธสาวกทุกรูปมีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยใจกตัญญูบูชา...นี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่เราเองก็สามารถทำได้ในยุคของเรา..
เรามาทบทวนกันว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนหลักสำคัญใดไว้..
ในโอวาทปาฏิโมกข์ สรุปได้ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. หลักการ3 : ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ 

 • ละเว้นบาปและความชั่วทั้งปวง 
 • ทำความดี (กุศล) ให้ถึงพร้อม
 • การทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์

2. อุดมการณ์ 4 ของพระพุทธศาสนา ได้แก่

 • อดทนอดกลั้น เมื่อประสบต่อสิ่งไม่พอใจ
 • มุ่งหมายพระนิพพาน มิใช่สิ่งใดอื่น
 • พระภิกษุไม่พึงกระทำให้ผู้อื่นลำบาก ด้วยนำความทุกข์ทางกายและใจมาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • พระภิกษุต้องขอแก่ทายกด้วยความไม่เบียดเบียน


 3. วิธีการ 6 ของธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เพื่อไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อความเป็นธรรม ได้แก่
 • ไม่กล่าวร้าย
 • ไม่ทำร้าย
 • สำรวมในปาฏิโมกข์
 • มัตตัญญุตา  (ประมาณในอาหาร)
 • ที่นั่งนอนอันสงัด
 • ความเพียรในอธิจิต
หลักการ3, อุดมการณ์4 และวิธีการ 6 นี่เอง!!! คือการแสดงออกที่ดีงามและถูกต้องของพุทธศาสนิกชน


เราจักยอมได้ฤา...เมื่อมีคนนำวาจาผรุสวาทมาโจมตีพระสงฆ์??

เราจักยอมให้สื่อ...ลงแต่ข่าวร้ายๆ ทำลายความศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนาอย่างเดียวหรือ?

เราจักยอมเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่น...

เมื่อศาสนาพุทธของเราล่มสลายไปในประเทศไทยหรือ???


จงมองให้ออก....ว่าใครกันแน่??
ที่ทำให้ชาวพุทธต้องแย่จนถึงทุกวันนี้
คนที่บอกว่ารักพระพุทธศาสนา และจะปกป้องกอบกู้ฯ
เขาทำเยี่ยงนั้นจึงฤา???
มองให้ดีว่าใครที่ทุ่มเททำงานพระศาสนาโดยไม่ทำร้ายใครๆเลย
เพียงดูวาจาที่ใช้...ดูจิตใจออกว่าใจที่มุ่งร้าย อาฆาต..มุ่งทำร้าย
ดวงตา...แววตา ที่หมองเศร้า ...มันเทียบไม่ได้เลยกับผู้ที่มีหัวใจเมตตาและไม่เคยว่าร้ายใคร

ชาวพุทธเอย..จงคิดด้วยปัญญา ...
อย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านไม่ได้มาดูด้วยตา จงมาพิสูจน์ด้วยตนเอง
ชาวพุทธเอย...ถึงเวลาแล้วที่จะร่วมกันแสดงปัญญาของเรา
หากเราปล่อยให้เขากระทำเยี่ยงนี้ในดินแดนสุวรรณภูมิ
แล้วลูกหลานเราต้องเปลี่ยนศาสนาในอีกไม่นาน คุณยอมใช่ไหม??

จงดูว่าใครคือพระแท้ที่บริสุทธิ์???
หยุด!!!! เสียเถิด พุทธอิสระ
หยุดเสียที!!! ไพบูลย์
หยุดได้แล้ว!!! มโน

เรายอมไม่ได้ที่จะให้คนทั้งหลายเหล่านี้ 
โจมตี ด่าทอ ผู้บริสุทธิ์


Cr.พิทักษ์ธรรม
รักแท้ต้องแสดงออก!!! รักแท้ต้องแสดงออก!!! Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 00:14 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.